Czy należy poczekać na odbiór budowlany, pozwolenie na użytkowanie a potem zawiesić bieżące pozwolenie na emisję i wówczas aplikować o rozszerzenie?

Czy firma może wystąpić o zmianę pozwolenia na emisję, jeśli nie ma odbioru budowalnego i pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska. Wymagania ochrony środowiska zostały wskazane w art. 76 ust. 2 p.o.ś.

W związku z powyższym w czasie podjęcia (rozpoczęcia użytkowania) prowadzący instalację powinien posiadać dla danej instalacji aktualne pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza.

Uregulowanie stanu formalno-prawnego nowej instalacji można uzyskać poprzez uzyskanie odrębnego pozwolenia (jeżeli to odrębna instalacja) lub zmianę posiadanej decyzji udzielającej obecnego pozwolenia poprzez objęcie nim kolejnej instalacji.

Zgodnie z art. 181 ust. 1a p.o.ś., organ ochrony środowiska, na wniosek prowadzącego instalację, może objąć jednym pozwoleniem instalacje położone na obszarze swojej właściwości.

W takim przypadku prowadzący instalację powinien wystąpić z wnioskiem do organu ochrony środowiska w takim okresie przed podjęciem jej użytkowania, aby w momencie podejmowania użytkowania posiadał wymagane pozwolenie emisyjne.

Nie ma potrzeby czekać na odbiór budowlany, na pozwolenie na użytkowanie itp. Procedura zawieszenia pozwolenia na emisję nie jest uregulowana w przepisach ochrony środowiska.

Jeżeli by była to i tak zakład nie może działać bez pozwolenia, a rozumiem że istniejące instalacje pracują.

Proponuję skorzystać z art. 191a p.o.ś. Należy także pamiętać o art. 188 ust. 2 pkt 6 p.o.ś. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami