Czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych w przypadku, gdy spółka dostarczająca energię elektryczną nie zapewnia warunków przyłączenia do sieci, ani tym bardziej nie zawiera z inwestorem umowy, a wręcz odwrotnie - warunkuje wydanie technicznych warunków przyłączenia wcześniejszym otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy przez inwestora?
Czy postępowanie podmiotu zapewniającego energie jest zgodne z prawem?
Czy wobec takich okoliczności wójt gminy ma wydawać decyzję o warunkach zabudowy?
Jak postępować w sprawach, gdy wnioskodawca we wniosku pisze ze zasilanie w energie będzie " z własnego agregatu "?

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) - dalej u.p.z.p. wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia m.in. warunku, który stanowi, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem art. 61 ust. 5 u.p.z.p.(warunek zgodności z przepisami odrębnymi), jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Zgodnie z art. 61 ust. 5 u.p.z.p. cytowanego przepisu warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. uważa się za spełniony jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.
Ustawa u.p.z.p. w zakresie definicji "uzbrojenia terenu" odsyła (art. 2 pkt 13 u.p.z.p.) do definicji urządzenia, o której mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm). Uzbrojeniem terenu będą więc drogi oraz wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów oraz orzecznictwa sądów niespełnienie choćby jednego warunku, o którym mowa w art. 61 ust. 1 u.p.z.p. prowadzić musi do wydania w sprawie decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 23 października 2008 r., II SA/Gl 380/08). Stąd też w przypadku braku stosownej umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, organ administracji nie może wydać inwestorowi decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na niespełnienie warunku, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p.

Co do zgodności z prawem działania przedsiębiorstwa energetycznego należy stwierdzić przede wszystkim, że - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) - dalej u.p.e. - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru; jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie jej zawarcia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy. "Warunki techniczne", o których mowa wyżej określone zostały szczegółowo w art. 7a u.p.e. Zgodnie z tym przepisem przyłączane do sieci urządzenia, instalacje i sieci podmiotów ubiegających się o przyłączenie muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
1) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego albo sieci ciepłowniczej oraz współpracujących z tą siecią urządzeń lub instalacji służących do wytwarzania lub odbioru ciepła, zwanych dalej "systemem ciepłowniczym";
2) zabezpieczenie systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego albo systemu ciepłowniczego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci;
3) zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych lub energii;
4) dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów jakościowych paliw gazowych i energii;
5) spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych w odrębnych przepisach;
6) możliwość dokonywania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń za pobrane paliwa lub energię

Wśród warunków, o których mowa brak jest obowiązku przedstawienia decyzji o warunkach zabudowy - co zresztą byłoby całkowitym absurdem w kontekście brzmienia u.p.z.p. Stwierdzić więc należy, że inwestor, który spełnia warunki określone w art. 7a u.p.e., a któremu odmówiono zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 ust. 1 u.p.e. powinien powiadomić Prezesa URE.

Jakub Mazurkiewicz