Pytanie
Kupujemy od kontrahenta powiązanego kapitałowo lub z innej firmy niezależnej prosięta, które od razu są sprzedawane do rolników nieprowadzących działalności gospodarczej do tuczu, który trwa 4 miesiące. Prosięta te są przewłaszczane na naszą rzecz. Rolnik otrzymuje od nas wydłużony termin płatności – do zakończenia tuczu. Jednocześnie do rolnika dokonującego tuczu dostarczana jest pasza z terminem płatności wydłużonym do czasu zakończenia tuczu. Paszę tą zakupujemy i sprzedajemy rolnikom dokonującym tuczu. Po zakończeniu tuczu następuje kompensata naszych płatności z rolnikiem z tytułu sprzedaży tuczników. Naszym zdaniem o ile cena sprzedawanych rolnikowi a następnie przewłaszczanych prosiąt, które rolnik nam sprzedaje jako tuczniki, po 4 miesiącach tuczu nie odbiega od ceny rynkowej może być równa cenie ich zakupu od podmiotu powiązanego lub innego. Rolnik uzyska przychody z działalności rolniczej zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Czy możemy sprzedać prosięta i paszę w cenie zakupu, czy musimy doliczyć marżę i w jakiej wysokości?
Czy po stronie rolnika powstaną nieodpłatne świadczenia z tytułu takich transakcji?
Czy przychody z tego tytułu u rolnika są przychodami z działalności rolniczej?