Inwestor wystąpił z wnioskiem o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie przekazał do wglądu dziennika budowy, natomiast złożył oświadczenie o zagubieniu dziennika.

Odpowiedź:
Tak, można przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wydać drugi tom dziennika budowy

Uzasadnienie:
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953), dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.

Z kolei ust. 2 tego przepisu stanowi, że dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, o których mowa w ust. 1. Natomiast w myśl art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) - dalej pr. bud., dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

Zarówno pr. bud. jak i wskazane powyżej rozporządzenie nie regulują kwestii zgubienia dziennika budowy. Tym samym organ administracji architektoniczno-budowlanej musi wydać inwestorowi duplikat, w którym to będą prowadzone na bieżąco nowe wpisy o stanie prowadzonych robót budowlanych (szerzej na ten temat odpowiedź na pytanie LEX nr 444634 i 51110).

W przypadku przeniesienia pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 40 pr. bud., koniecznym jest przyjęcie przez nowego inwestora warunków określonych w decyzji jak i złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4 pkt 2 pr. bud.). Ustawodawca we wskazanym powyżej przepisie nie przewidział konieczności przedłożenia do wglądu dziennika budowy. Tym samym brak dziennika może zgłosić nowy inwestor i wystąpić o wydanie nowego egzemplarza. Z kolei w sytuacji kiedy nowy inwestor przyjmuje warunki określone w decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i przedkłada stosowne oświadczenie, o którym była mowa wcześniej, wówczas zobligowany jest przenieść pozwolenie na budowę.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów