Pytanie
Artykuł 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - dalej u.l. stanowi, iż pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 u.l., jest możliwe wyłącznie w przypadkach losowych.
Czy pozyskanie drzew w lesie, który ucierpiał w 2010 r. od powodzi, należy traktować jako przypadek losowy?
Czy powódź jest przypadkiem losowym?
Wnioskodawca pisze, że drzewa masowo zamierają, bowiem przez wiele dni były podtopione. Dla tego konkretnego lasu obowiązuje uproszczony plan urządzenia lasu.