Czy można mówić o zbieraniu czasowo magazynowanych odpadów, jeżeli ich transport nie następuje bezpośrednio do miejsc przetwarzania?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Artykuł 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – dalej u.o. definiuje zbieranie odpadów jako "gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania odpadów". Zwracam uwagę, że jest tu wyłącznie mowa o transporcie do miejsc przetwarzania, a nie do miejsc kolejnego zbierania. Tak więc założeniem tej definicji jest, że odpady – po czasowym magazynowaniu u pierwotnego zbieracza – są kierowane bezpośrednio do przetwarzania. W praktyce jednak często się zdarza, że odpady przechodzą przez kilka rąk.

Co zatem w sytuacji, gdy jeden podmiot (nazwijmy go Podmiot A) zbierający odpady gromadzi je celem transportu do kolejnego podmiotu zbierającego odpady – Podmiotu B – a nie przekazuje ich bezpośrednio do podmiotu przetwarzającego odpady – Podmiotu C? Czy w takiej sytuacji – gdy po czasowym magazynowaniu odpadów u podmiotu A (niebędącego wytwórcą) następuje transport tych odpadów do kolejnego zbieracza (Podmiot B), a nie do przetwarzającego odpady – należy również uznać, że Podmiot A prowadzi zbieranie odpadów w rozumieniu u.o.? A jeśli nie prowadzi on zbierania, to jak nazwać – w rozumieniu u.o. – taką działalność?

Odpowiedź:

Ustawa o odpadach nie zabrania przekazywania odpadów do innego przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na zbieranie. Co do zasady bowiem, pomiędzy dwoma posiadaczami odpadów może dojść do ich przekazania, należy jednak zaznaczyć, że towarzyszyć temu powinno sporządzenie karty przekazania odpadów, zgodnie z art. 69 ust. 1 i 3 u.o.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 u.o., posiadacz odpadów to wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Takim posiadaczem odpadów jest zarówno wytwórca odpadów, jak i pomiot zbierający odpady. Artykuł 27 ust. 2 pkt 1 u.o. precyzyjnie stanowi, że wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innym podmiotom, pod warunkiem że posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Podmioty gospodarujące odpadami muszą mieć jednak na względzie terminy magazynowania odpadów, bowiem okresy magazynowania odpadów sumuje się.

Zatem, Podmiot A, który przyjął odpady do zbierania i przekazał je innemu przedsiębiorcy posiadającemu takie zezwolenie, będzie podmiotem zbierającym odpady, podobnie jak Podmiot B, który przyjął od niego te odpady.

Janusz Jerzy, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 7 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 16 sierpnia 2014 r.