Pytanie
Inwestor dzierżawi działkę A (2,7 ha) i jest właścicielem działki B (1,2 ha), C (0,3 ha), D (0,3 ha). Ww. nieruchomości usytuowane są na terenie opisanym w mpzp, jako teren przeznaczony pod zabudowę siedliskową (siedlisko rolne). Pod pojęciem siedlisko rolne (dotyczy nowych siedlisk) należy rozumieć zabudowę mieszkaniową i gospodarczą związaną z produkcją rolną prowadzoną w ramach posiadanego areału (ponad 1 ha użytków rolnych w tym min. 0,3 ha pow. działki siedliskowej, na której znajduje się zainwestowanie). Dopuszcza się prowadzenie w obrębie siedliska działalności innej, aniżeli produkcja rolna (ale tylko agroturystyka, rzemiosło, usługi handlu, składy) pod warunkiem, że jest to działalność dodatkowa poza produkcją rolną. Działki A, B zlokalizowane są obok siebie, a działki C, D (które są również obok siebie), położone są w tej samej miejscowości co działki A, B lecz jednak około 1 km od A, B. Na działce A inwestor uzyskał pozwolenie na budowę I etapu siedliska rolnego, tj. budowę budynku agroturystyki. Jako II etap wskazano wtedy budowę na działce A w przyszłości budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego. W chwili obecnej inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę II etapu siedliska, tj. budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce C. Organ administracji twierdzi, że nie może on składać wniosku o budowę II etapu, bowiem II etap był wskazany na działce A. Inwestor twierdzi, że może, bowiem właścicielem działek C, D stał się po uzyskaniu pozwolenia na budowę budynku na działce A i w tzw. międzyczasie zmieniły się jego plany inwestycyjne.
Mając na uwadze opisany powyżej skomplikowany stan faktyczny, czy jest możliwe uzyskanie pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce C?