Pytanie
Czy możliwa jest sprzedaż odpadów złomu podmiotowi niebedącemu osobą fizyczną ani jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej?
Klientem nabywającym złom jest firma (np. budowlana, która zakupiony złom chce wykorzystać w swojej działalności), która nie posiada decyzji na zbieranie i transportowanie złomu. Chce natomiast od zbierającego złom zakupić na własny użytek określoną ilość złomu (np. 17 04 05).
Czy zbierający złom może w takiej sytuacji odsprzedać odpad jako złom użytkowy?
W decyzji zezwalającej zbierającemu złom oznaczono, że zebrane odpady należy przekazywać wyłącznie podmiotom posiadającym decyzje na gospodarowanie odpadami.
Czy w takiej sytuacji istnieją przepisy zezwalające zbierającemu na odejście od tego zapisu?
Czy ww. działanie będzie zgodne z prawem?
Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna takiego działania?