Definicja robót budowlanych zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 7 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud. – oznacza budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Ustawodawca odnosi się w przypadku tej definicji do obiektu budowlanego, który również został zdefiniowany w art. 3 pkt. 1 pr. bud. Przywołując orzecznictwo sądów administracyjnych, należy wskazać, że szlaban jest obiektem budowlanym (m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 5.01.2011 r., III SA/Wr 579/10). Reasumując – montaż szlabanów w ocenie odpowiadającego na gruncie przywołanych przepisów prawa budowlanego oraz orzecznictwa jest robotą budowlaną.

Adrian Chruszcz