Czy lokalizacja miejsc parkingowych na terenie oznaczonym w mpzp, jako teren zieleni publicznej z możliwością prowadzenia sieci infrastruktury technicznej jest dopuszczalna?

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

Czy lokalizacja miejsc parkingowych na terenie oznaczonym w mpzp, jako teren zieleni publicznej z możliwością prowadzenia sieci infrastruktury technicznej jest dopuszczalna?

Inwestor zamierza wybudować miejsca postojowe dla samochodów osobowych dla mieszkańców pobliskiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz wiernych pobliskiego kościoła. Teren przewidziany pod inwestycję znajduje się w obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako jednostka 3 ZP (tereny zieleni publicznej o charakterze parkowym, zieleńce).

Ustalenia dla tego obszaru są następujące:

1) ustala się dojazd drogami KD i KDL2 oraz wewnętrznymi KDW,

2) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej, tam gdzie ona występuje, oraz prowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej,

3) dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z urządzeniami i siecią infrastruktury technicznej,

4) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej architektury, prowadzenie traktów komunikacji pieszo-rowerowej,

5) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

Czy lokalizacja miejsc parkingowych będzie zgodna z zapisami cytowanego wyżej planu?

Odpowiedź:

Zabudowa terenów zieleni publicznej, co do zasady nie jest dopuszczalna. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą natomiast przewidywać wyjątki w tym zakresie. W sytuacji, o której mowa w treści pytania, na terenach zieleni dopuszcza się w drodze wyjątku prowadzenie sieci infrastruktury technicznej oraz traktów komunikacji pieszo-rowerowej. W tym celu jest też możliwa wycinka drzew i krzewów kolidujących z urządzeniami i siecią infrastruktury technicznej. Dla odpowiedzi na pytanie o możliwość budowy miejsc postojowych kluczowe znaczenie ma więc pojęcie infrastruktury technicznej. Pojęcie to definiuje art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). W świetle tego przepisu, przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Z punktu widzenia powyższej definicji, miejsca postojowe nie stanowią urządzeń infrastruktury technicznej. Co oczywiste, nie są też one obiektem małej architektury. Miejsc postojowych nie sposób więc zaliczyć do żadnego z wyjątków przewidzianych w planie miejscowym. Budowę miejsc postojowych na terenie zieleni publicznej należy więc uznać za niezgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Anna Kamińska, autorka współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 27 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 31 sierpnia 2014 r.