Pytanie:
Czy koszty te powinny być podzielone na licencję (część licencyjna, która jest amortyzowana ze stawką 50%) oraz oprogramowanie komputerowe (wszystkie koszty związane z dostosowaniem oprogramowania do specyfiki firmy - amortyzowane ze stawką 20%), czy też koszty wdrożenia oprogramowania powinny zwiększać wartość początkową licencji?
W przypadku jednego oprogramowania koszty licencji i koszty dostosowania oprogramowania związane są z oprogramowaniem instalowanym na własnych serwerach firmy. W przypadku drugiego oprogramowania - koszty licencji i koszty dostosowania oprogramowania dotyczą oprogramowania udostępnianego przez usługodawcę online. W obu przypadkach na fakturze pojawia się określenie "licencja" oraz koszty wdrożenia.

 

Odpowiedź:
Jeżeli zdecydujecie się Państwo na amortyzowanie licencji na użytkowanie oprogramowania (zdania w kwestii konieczności amortyzacji takich licencji są podzielone), za wartość początkową tej licencji jako wartości niematerialnej i prawnej uznać należałoby kwotę uwzględniającą koszty wdrożenia. A zatem kosztów tych nie należałoby w takim przypadku odrębnie amortyzować. Uzasadnienie:
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, między innymi, wydatków na nabycie wartości niematerialnych i prawnych (zob. art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p.). W zamian koszty uzyskania przychodów stanowią odpisy amortyzacyjne dokonywane od tych wartości.
Wartości niematerialne i prawne stanowią, między innymi, nabyte licencje o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu (zob. art. 16b ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p.).
Mając to na uwadze wskazać pragnę, że z wyjaśnień organów podatkowych wynika, że w przypadku nabywania programów komputerowych niekoniecznie dochodzi do nabywania licencji, a więc podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. W przypadkach takich (tj. w przypadkach, gdy nabywaniu programów komputerowych nie towarzyszy nabycie licencji) koszty zakupu programów komputerowych często mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 lutego 2009 r. – ITPB1/415-928/09/PSZ, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2012 r. – ILPB1/415-63/12-4/AG czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2013 r. – IBPBI/2/423-1502/13/BG). Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że wskazane w treści pytania koszty mogą zostać zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio.
Stanowisko powyższe budzi jednak wątpliwości, jak również nie jest reprezentowane przez wszystkie organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2014 r. – ITPB1/415-1245/13/PSZ). Jego odrzucenie oznaczałoby, że w przedstawionej sytuacji nabyliście Państwo jednak licencję, o której mowa w art. 16b ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p. W takim przypadku za wartość początkową tej licencji jako wartości niematerialnej i prawnej uznać należałoby kwotę uwzględniającą koszty wdrożenia (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2009 r. – ILPB3/423-804/09-6/GC czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 września 2013 r. – IPTPB3/423-222/13-2/MF). A zatem kosztów tych nie należałoby w takim przypadku odrębnie amortyzować.