Pytanie
Spółka w 1999 r. przyjęła w formie aportu grunt za udziały w spółce. Grunt został ujęty w Środkach Trwałych.
1 W 2010 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o nabyciu nieruchomości o powierzchni 1361 m2 z dniem 28 maja 2005 r. przez zasiedzenie. Spółka odwołała się od tej decyzji, ale 30 listopada 2011 r. sąd odrzucił apelację i postanowienie z 2010 r. się uprawomocniło. W lutym 2012 r. spółka wystąpiła o kasację. Nowy właściciel nie złożył wniosku o wpis do Księgi Wieczystej.
Czy są to koszty podatkowe?
2. W 2011 r. zgodnie z decyzją wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, część działki należącej do spółki, stała się własnością miasta. Za przejęte grunty spółka otrzyma jeszcze w bieżącym roku lub na początku przyszłego odszkodowanie. Prezydent Miasta złożył wniosek o zmianę w Księdze Wieczystej w 2012 r. i na dzień dzisiejszy spółka nie widnieje już jako właściciel ww. działki.
Czy koszty należy ująć jako koszt podatkowy?
Czy przychód z tytułu odszkodowania będzie przychodem do opodatkowania?
Zaznaczam, że powyższe zdarzenia nie zostały ujęte w 2011 r. (rezultaty zdarzeń nie zostały ujawnione w księgach wieczystych). Sprawozdanie spółki za 2011 r. zostało zatwierdzone i złożone do KRS i US.