Pytanie
Podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zatrudniający kilka osób, zawarł z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę na ubezpieczenie kosztów leczenia wybranych pracowników. Ubezpieczającym jest pracodawca, ubezpieczonym - pracownik. Polisy są imienne i zawarte indywidualnie na każdego pracownika. Ubezpieczenie wynikające z polisy nie obejmuje ubezpieczenia kosztów leczenia rodziny, jak również nie przewiduje żadnego rodzaju wypłat pieniężnych (np. z tytułu pobytu w szpitalu, czy odszkodowań z tytułu nieszczęśliwych wypadków). Zawarty wariant ubezpieczenia obejmuje badania profilaktyczne, diagnostykę, konsultacje specjalistów.
Jakie są konsekwencje podatkowe dla pracodawcy i pracownika zawarcia tego rodzaju umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, również w kontekście wyroku z dnia 20 sierpnia 2008 r., III SA/Wa 625/08?
Efekt ekonomiczny i praktyczny dla pracodawcy i pracownika w przypadku wykupienia takiego ubezpieczenia jest tożsamy z efektem wykupienia abonamentu medycznego bezpośrednio w firmie świadczącej usługi medyczne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku orzeka w przypadku zawarcia umowy abonamentowej z centrum medycznym.
Czy uprawnione jest proste przełożenie przytoczonego wyroku do sytuacji podatnika, tj. uznanie, że przychód pracownika z tytułu zawarcia polisy na jego rzecz przez pracodawcę jest wolny od podatku?
Jeżeli tak, to czy również jest wolne od składki ZUS, nawet jeżeli:
1) pracodawca nie posiada regulaminu wynagradzania,
2) pracownik nie ponosi częściowej odpłatności- a świadczenia mają postać pieniężną w tym sensie, że pracodawca nie ma uprawnień do tego typu świadczeń i nie może ich świadczyć (w naturze) na rzecz pracowników?
Czy wydatki pracodawcy na niniejsze ubezpieczenia są kosztami podatkowymi?
Jeżeli tak, to czy składka wynikająca z polisy staje się w całości kosztem w dacie jej zawarcia (podatnik prowadzi PKPiR w sposób kasowy), czy w dacie zapłaty każdej z dwunastu rat?