Pytanie
Spółka ma wpisane do regulaminu wynagradzania, że pokrywa koszty dojazdów - prywatnym samochodem pracownika - do i z pracy dla np. dyrektorów (odległość miejsca zamieszkania od pracy to 40 km). Wartość kosztów dojazdów wyliczana jest jako iloczyn 80 km/dziennie x stawka za kilometr z rozporządzenia x liczba przepracowanych dni. Na ww. zwrot kosztów zawarta jest umowa z pracownikiem o dofinansowanie dojazdów, z której wynika, że kwota ta po odjęciu podatku będzie wypłacana razem z wynagrodzeniem za pracę do 10 dnia następnego miesiąca.
Czy spółka postępuje prawidłowo zaliczając kwotę dojazdów do przychodów pracownika, potrącając jedynie zaliczkę na podatek dochodowy i nie naliczając składek ZUS?
Czy spółka prawidłowo interpretuje zapis § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe traktując prywatny pojazd pracownika jako środek lokomocji?
W którym momencie spółka powinna zaliczyć ww. wydatek w koszty podatkowe?