Pytanie
Czy może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu kara za przekroczenie terminu podpisania końcowego protokołu odbioru?
Firma (spółka cywilna) wykonywała instalacje wymagającą rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego, konieczność rejestracji spowodowała znaczne przekroczenie końcowego terminu prac. Urządzenie zostało wykonane i zainstalowane u klienta z niewielkim opóźnieniem (częściowe protokoły odbioru), a z podpisanej umowy nie wynikało jednoznacznie kto ma się zająć rejestracją. Firma zajęła się rejestracją, bo klient nie zgadzał się na końcowy odbiór, a procedury rejestrowe znacznie przeciągnęły się w czasie. Podpisano protokół odbioru, ale klient wystawił notę obciążeniową na znaczną kwotę, powołując się na zapis w umowie: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy netto z tytułu opóźnienia wykonania Umowy z jego winy, liczoną za każdy pełen dzień opóźnienia powyżej 30 dni w stosunku do terminu umownego"
Czy w takiej sytuacji kara wynikająca z noty obciążeniowej może stać się kosztem podatkowym, nadmienię, że kara stanowi 10% kontraktu, który został wykonany i opodatkowany?