Pytanie
Inwestor wystąpił do Wójta Gminy o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp dotyczącego nieruchomości, na której planuje wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny. Na podstawie otrzymanego dokumentu zlecił opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego. Projektant wykonał projekt zgodnie z ustaleniami mpzp wynikającymi z otrzymanego wypisu i wyrysu. W trakcie postępowania administracyjnego organ administracji wskazał projektantowi zapis w mpzp (który nie został ujęty w otrzymanym wypisie i wyrycie) o treści: "uzyskania wytycznych organu ds. ochrony zabytków wymagają działania w sąsiedztwie zabytku i w rejonie widoku na zabytek, polegające na lokalizacji nowych obiektów, przekształcenia oraz likwidacji istniejących nie zabytkowych obiektów i zieleni oraz zmiana sposobu użytkowania terenu. Wszystkie obiekty budowlane wzniesione bez zachowania powyżej określonej procedury na obszarach i przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów zakwalifikowanych do wpisu, po terminie uprawomocnienia się decyzji o ich wpisie, traktuje się jako samowolę budowlaną do likwidacji bez prawa ich przebudowy, rozbudowy i użytkowania(...)" i postanowieniem w trybie art. 35 pr. bud. nałożył na inwestora obowiązek uzgodnienia dokumentacji projektowej z WKZ. Projektant twierdzi, że skoro wójt gminy nie ujął ww. zapisów w wypisie i wyrysie, to ww. zapisy nie dotyczą działki inwestora. Jednocześnie dodać należy, że mpzp nie definiuje pojęcia "sąsiedztwa zabytku" i "rejonu widoku na zabytek". Ponadto projektant twierdzi, że w mpzp wpisano po prostu "sąsiedztwo" w znaczeniu "otoczenie". Tak więc sąsiedztwo to sąsiadowanie, bycie obok - przepis ten dotyczy terenu bezpośrednio graniczącego z zabytkiem. "Rejon widoku na zabytek" to już rzecz bardziej skomplikowana, bo szeroko rozumiany może objąć każdy teren, z którego widać zabytek. Ale tak naprawdę chodzi o problem "zeszpecenia widoku na zabytek". Zdaniem projektanta autorzy planu zagospodarowania nie rozumieli tego przepisu (art. 27 ust. 3 uchylonej ustawy z dnia 17 listopada 2003 r. o ochronie dóbr kultury). W mpzp został on rozszerzony na wszelkie roboty w okolicach zabytku. To powoduje, że właściwie od każdego można żądać takich uzgodnień, a działka inwestora jest w odległości 160 m od zabytkowego kościoła. Działkę na której zlokalizowany jest obiekt zabytkowy oddzielają trzy inne działki budowlane, od nieruchomości na której projektowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny.
Z uwagi na to, że wójt gminy w wypisie i wyrysie z mpzp nie wskazał konieczności dokonywania jakichkolwiek uzgodnień, czy można uznać, że inwestycja ta nie może być uznawana, jako inwestycji w sąsiedztwie zabytku i w rejonie widoku na zabytek?