Pytanie
Zgodnie z treścią naszego regulaminu ZFŚS, środki Funduszu mogą być przeznaczone na: zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe, pomoc materialno-rzeczową i finansową, np. paczki żywnościowe lub talony na środki żywnościowe, bony, bezzwrotne zapomogi, inne formy pomocy pieniężnej, lub ekwiwalenty pieniężne, będące równowartością pomocy materialno-rzeczowej, dofinansowanie do wypoczynku urlopowego, finansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, np. imprez sportowych, okolicznościowych, innych. W grudniu 2009 r. z okazji Świąt chcielibyśmy wypłacić grupie pracowników kwotę 380 zł będącą ekwiwalentem za paczkę żywnościową.
Czy taka wypłata będzie korzystała ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w przepisie z dnia 22 sierpnia 2009 r., zgodnie z którym zwolnione z podatku są środki pieniężne wypłacane przez związki zawodowe tytułem zapomóg oraz świadczenia pieniężne z ZFŚS?
Czy takie zwolnienie dotyczy tylko wypłaty środków pieniężnych pracownikom, czy też innym beneficjentom (zgodnie z naszym regulaminem oprócz pracowników ze środków z Funduszu mogą korzystać byli pracownicy, oraz inne osoby współpracujące z firmą, których sytuacja materialna i życiowa uzasadnia przyznanie pomocy finansowej z Funduszu)?