Pytanie:
Od jakich usług naliczać VAT, a od jakich stosować zwolnienie od VAT, jeśli wyżej wspomniane usługi świadczone są nie tylko na rzecz osób fizycznych, ale także na rzecz takich instytucji, jak inne urzędy gminy (przedszkola, szkoły, komisariat policji, ZOZ), które są jednostkami budżetowymi oraz wobec jednostek budżetowych podległych naszej gminie?
Czy jako jednostka budżetowa trzymać się przepisów o zwolnieniu od podatku od towarów i usług w oparciu o r.u.p.t.u.?

Odpowiedź:
W przypadku opisanym w treści pytania tylko część usług skorzysta ze zwolnienia od VAT - szczegóły w uzasadnieniu.

 


Uwagi
Jeżeli umowa pomiędzy spółką a gminą dotyczy usługi przetwarzania odpadów i usług związanych z przetwarzaniem odpadów to spółka winna zastosować stawkę obniżoną VAT 8%.

Przykłady:
Jeżeli umowa pomiędzy spółką a gminą dotyczy usługi przetwarzania odpadów i usług związanych z przetwarzaniem odpadów to spółka winna zastosować stawkę obniżoną VAT 8%.
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. - jeżeli ustawodawca albo działający z jego umocowania minister finansów nie postanowił inaczej dostawy i usługi podlegające opodatkowaniu VAT winny być obciążone taką daniną naliczoną przy zastosowaniu stawki podstawowej, tzn. 23%.
Jednakowoż w części przypadków prawodawca obniża stawkę VAT lub wręcz wprowadza zwolnienie od podatku od towarów i usług. W większości przypadków obniżenia i zwolnienia mają charakter przedmiotowy (tzn. o ich zastosowaniu decyduje charakter i rodzaj świadczenia). Jednak w niektórych sytuacjach wprowadzane są zwolnienia o charakterze podmiotowym.
Jedno z takich zwolnień zapisane zostało w przepisie § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Według takiej regulacji ze zwolnienia od VAT korzystają usługi świadczone pomiędzy:
1) jednostkami budżetowymi,
2) samorządowymi zakładami budżetowymi,
3) jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi
- z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do u.p.t.u. oraz usług komunikacji miejskiej.
W powołanych powyżej poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy u.p.t.u. wymienione zostały usługi w zakresie rozprowadzania wody i usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.
Wobec takich stosuje się stawki właściwe dla nich przedmiotowo, czyli 8%.
Tym samym, nawet jeżeli w analizowanym przypadku zakład budżetowy będzie wykonywał usługi na rzecz gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego zwolnienia nie zastosuje w odniesieniu do usług (spośród wymienionych w pytaniu):
1) wywozu fekali z terenu gminy,
2) wywozu innych odpadów komunalnych,
3) dostarczania wody.

[Uwaga! Odpowiedź na to pytanie jest już nieaktualna od 1 stycznia 2016 r.]