Pytanie
Czy jednoczesne wypłacenie ekwiwalentu jako zwolnionego w ramach BHP za używanie odzieży własnej i wydanie pracownikowi proszku do prania, także zwolnionego z podatku dochodowego od osób fizycznych, jest sprzeczne?
Zawsze można przecież oświadczyć, że proszek stanowi tylko uzupełnienie i w całości nie pokrywa faktycznych kosztów zużycia odzieży własnej dla celów służbowych.
Czy można wypłacić ekwiwalent za używanie własnego obuwia lub odzieży pracownikom administracyjnym, działu sprzedaży, księgowości?
Ich praca polega także na okresowym przebywaniu w pomieszczeniach produkcyjnych, np. w celu kontroli lub inspekcji, czy akceptacji WZ z magazynu.