Pytanie
Dotyczy odpadów z budowy. Zamawiający zobowiązał generalnego wykonawcę do odkupienia od siebie destruktu asfaltowego (kod odpadu 17 01 81). Odpowiednie zapisy zawarł w umowie. Jednak my - jako generalny wykonawca - nie posiadamy odpowiednich decyzji środowiskowych do przetwarzania tego odpadu. W związku z tym została podjęta decyzja o odsprzedaży tego odpadu przez generalnego wykonawcę innej firmie posiadającej odpowiednie decyzje środowiskowe na odzysk odpadów.
Czy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. - takie postępowanie jest dopuszczalne?
Czy generalny wykonawca nieposiadający decyzji środowiskowych może kupić od zamawiającego destrukt, a następnie go odsprzedać?