Czy firma budowlana, która zamierza wywieźć zanieczyszczoną ziemię z miejsca prowadzonych prac rozbiórkowych, powinna posiadać pozwolenie na transport odpadów?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Firma budowlana w ramach wykonywanych prac rozbiórkowych ma zamiar wywieźć zanieczyszczoną ziemię (odpady z grupy 17) do punktu utylizacji.

Czy na taką czynność firma powinna posiadać pozwolenie na transport odpadów?

Firma nie posiada pozwolenia na wytwarzanie odpadów (nie prowadzi eksploatacji instalacji).

Odpowiedź:

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – dalej u.o., o ile umowa o świadczenie usługi nie stanowi inaczej, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, czy remontu obiektów jest podmiot, który świadczy usługę. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z art. 180 w związku z art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) – dalej p.o.ś., pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów, których powstanie jest efektem eksploatacji instalacji. Jeżeli zatem wytwarzanie odpadów nie jest związane z eksploatacją instalacji jak również wówczas, gdy nie zostały przekroczone progi ilościowe, o których mowa w art. 180a p.o.ś., pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane.

W przypadku podmiotów transportujących odpady rozwiązaniem docelowo przewidzianym przez art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b u.o., które będzie stanowiło formę reglamentacji tego rodzaju działalności, jest uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Takie rejestry, zgodnie z art. 234 u.o., mają zostać utworzone najpóźniej do dnia 23 stycznia 2016 r., natomiast do czasu ich utworzenia, w myśl art. 233 ust. 2 u.o., transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) – dalej u.o. z 2001 r., na podstawie przepisów dotychczasowych. Trzeba zaznaczyć, że art. 28 ust. 9 u.o. z 2001 r. zwalniał z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów (niezależnie od tego, czy były to odpady niebezpieczne, czy inne niż niebezpieczne) wytwórców odpadów, którzy transportowali wytworzone przez siebie odpady. Podobne zwolnienie przewidują przepisy u.o. w art. 51 ust. 2 pkt 4 u.o., który stanowi, iż nie podlegają wpisowi do rejestru transportujący wytworzone przez siebie odpady. Mając na względzie powyższe, należy zatem stwierdzić, iż w świetle wymagań u.o. z 2001 r., jak również u.o. – transport wytworzonych przez siebie odpadów nie podlega reglamentacji.

Anna Nieć, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 7 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 16 sierpnia 2014 r.