Pytanie
Czy dotacja celowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., zwiększa podstawę obliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli?
Czy do ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, stanowiących podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych, wlicza się dotację celową z budżetu państwa?