Czy istnieją przepisy prawa (nie tylko krajowe) wskazujące na to, że dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO w farbach i lakierach zostaną obniżone w stosunku do podanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 72, z późn. zm.) - dalej r.s.w.o.e.?
Jesteśmy producentem farb wodnych zaklasyfikowanych do grup A/a/FW, A/g/FW, A/c/FW, A/j/FW.
Regulacja r.s.w.o.e. wynika z obowiązku wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE (Dz. U. UE L z 30 kwietnia 2004 r. Nr 143, s. 87) - dalej dyrektywa 2004/42/WE.
Przepisy r.s.w.o.e. dostosowują przepisy krajowe do wymagań Unii Europejskiej i dlatego nie należy się spodziewać jego zmiany bez zmiany kolejnej w dyrektywie 2004/42/WE. W dalszej przyszłości raczej należy spodziewać się obostrzeń w ramach tendencji do redukcji emisji ogólnie, w tym LZO. Oczywiście różnie to wygląda w odniesieniu do poszczególnych rodzajów farb i lakierów (ich przeznaczenia). Na dzień dzisiejszy nie znajduje przepisów, które zmniejszałyby udział LZO w przedmiotowych wyrobach.
Ponadto, przepisy r.s.w.o.e. mają zastosowanie do farb i lakierów, przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych do celów dekoracyjnych, funkcjonalnych i ochronnych, z wyłączeniem farb i lakierów w aerozolu oraz preparatów do odnawiania pojazdów, przeznaczonych do malowania pojazdów lub ich elementów, preparatów stosowanych do częściowych napraw, konserwacji i dekoracji pojazdów poza instalacjami produkcyjnymi.
Natomiast, r.s.w.o.e. nie stosuje się do produktów stosowanych wyłącznie w instalacjach, o których mowa w rozdziale 6 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558).