Odpowiedź:
Do wiat, jako obiektów budowlanych, stosuje się odległości wskazane w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) – dalej u.d.p.

Uzasadnienie:

Orzecznictwo sądów administracyjnych stoi na stanowisku, że wiaty należą do kategorii obiektów budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud. (zobacz przykładowo wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r., II OSK 1642/11, LEX nr 1341558, z dnia 18 listopada 2009 r., II OSK 1783/08, LEX nr 587283 i z dnia 17 listopada 2008 r., II OSK 1400/07, LEX nr 526054). Ponadto, wiata jako obiekt budowlany powinna być kwalifikowana jako budowla, której definicja zawarta została w treści art. 3 pkt 3 pr. bud.

Zgodnie z kolei z art. 43 ust. 1 u.d.p., obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni wynoszącej, co najmniej, w przypadku dróg powiatowych 8 m w terenie zabudowy i 20 m poza tym terenem.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami