Pytanie
Czy dla usług obsługi stada zwierząt można określić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w ostatnim dniu roku, jeżeli strony określą w zawartej umowie, że rozliczenie następuje raz w roku?
Cena za usługę jest uzależniona od poziomu sprzedaży urodzonych w ciągu roku kalendarzowego zwierząt. Zwierzęta te są kupowane przez usługodawcę, a rozliczenie następuje w formie kompensaty. Czy można określić moment powstania obowiązku i jednocześnie zapłaty za częściową usługę, jako datę zakupu poszczególnych zwierząt?