Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę systemu kanalizacji o długości 20 km. Z uwagi na brak środków podzielił całą inwestycję na kilka etapów i mając pozwolenie na całość ogłaszał sukcesywnie przetargi na poszczególne etapy.
Czy takie działanie inwestora jest prawidłowe?
Jak prowadzić dziennik budowy?
Czy należy prowadzić jeden dziennik, w którym będą wpisani kierownicy budów wszystkich etapów, czy dla każdego etapu odrębny?

Realizacja inwestycji liniowej może się odbywać etapami. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud. pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Stąd też dla zamierzenia polegającego na budowie systemu kanalizacji o długości 20 km właściwe było wydanie jednego pozwolenia na budowę.

Sposób organizacji robót zależy od inwestora i brak jest prawnych przeszkód, by realizacja budowy odbywała się etapami. Jedynie, gdy budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata, pozwolenie na budowę wygasa i konieczne jest uzyskanie kolejnego pozwolenia (art. 37 pr. bud.).
W myśl art. 45 ust. 1 pr. bud. dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia tego dokumentu dookreśla rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) - dalej r.d.b. Stosownie do treści § 2 r.d.b. dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i powyższych okoliczności.

Zgodnie z § 3 r.d.b. dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych (co dotyczy inwestycji opisanej w pytaniu) dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót (§ 3 ust. 2 r.d.b.).

Michał Behnke