Odpowiedź:
Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie, w pierwszej kolejności należałoby wyjaśnić, jaki charakter ma wskazany w treści pytania "teren zamknięty PKP". Stosownie do treści art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - dalej p.g.k. przez "tereny zamknięte" należy rozumieć tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2a i 2b p.g.k. tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji, w której określane są również granice tego terenu zamkniętego. Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zawiadamiają Głównego Geodetę Kraju o ustaleniu terenu zamkniętego oraz podają klauzulę tajności informacji dotyczących obiektów znajdujących się na tym terenie.

Pojęcie drogi zostało zdefiniowane na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud., a także ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - dalej u.d.p. Stosownie do treści art. 3 pkt 3a pr. bud. "droga" wraz ze zjazdami, stanowi obiekt liniowy, a zatem obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość. Natomiast, stosownie do treści art. 4 pkt 2 u.d.p., jako drogę należy traktować budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.

Z uwagi na fakt, iż stosownie do treści art. 11i ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – dalej u.z.r.i.d., w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nieuregulowanych w u.r.i.d. stosuje się odpowiednio przepisy pr. bud. (z wyjątkiem art. 28 ust. 2 pr. bud.) drogę jako całość techniczno-użytkową należy traktować również przez pryzmat definicji zawartej w art. 3 pkt 3a pr. bud.

Jeżeli zatem przyjąć, że wskazana w treści pytania "droga" stanowi obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z urządzeniami oraz instalacjami umieszczonymi w pasie drogowym, którego parametrem charakterystycznym jest długość, a nadto, jeżeli obiekt ten - w całości - przeznaczony jest do prowadzenia ruchu drogowego, to nawet jeżeli, na jakiejś długości obiekt ten "przecina" teren zamknięty nie ma to wpływu na kwalifikację tego obiektu, jako obiektu liniowego w rozumieniu art. 3 pkt 3a pr. bud., a zatem rozbudowa wskazanej w treści pytania "drogi" winna być traktowana jako jedna inwestycja, ze względu na tożsamość obiektu budowlanego, na którym inwestycja ta ma być prowadzona, a co za tym idzie, w przedmiotowej sprawie winna zostać wydana przez ZRID jedna decyzja dla całości inwestycji. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami