Pytanie
Należy zaznaczyć, że decyzja o warunkach zabudowy była wydana na część działki oznaczonej innym numerem, a po podziale działka otrzymała inny numer, jednakże wskazany teren w decyzji się nie zmienił. Zmianie uległ jedynie numer geodezyjny działki, a nie teren objęty decyzją.
Czy decyzja o warunkach zabudowy wykorzystana do przeprowadzenia podziału nieruchomości może zostać ponownie wykorzystana do ubiegania się o pozwolenie na budowę?
Czy po przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy inwestor może wystąpić do starosty o pozwolenie na budowę?
Czy wydana decyzja o warunkach zabudowy, na podstawie której dokonany został podział nieruchomości może być przeniesiona w myśl art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na rzecz innej osoby i następnie wykorzystana do pozwolenia na budowę?