Pytanie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala w zapisach dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy w zakresie formy i geometrii dachu obowiązek zastosowania dachu wielospadowego o kątach nachylenia w przedziale 35-45. Działka inwestora ma szerokość 15 m i długość około 60 m. Na działce tej, inwestor planuje budowę prostokątnego (co jest oczywiste wąskiego i długiego) budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Pod względem architektonicznym najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie budowa budynku z dachem dwuspadowym. Dodać należy również, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego posługuje się terminem dachu wielospadowego, ale nie zawiera jego definicji. Zdaniem projektanta, jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego używa pojęcia "dach wielospadowy" i nie definiuje go, można przyjąć, że jest to dach, który posiada więcej niż jeden kierunek spadku, przeciwstawiając to pojęcie dachowi płaskiemu. W takiej sytuacji w zakresie pojęcia dachu wielospadowego mieściłoby się pojęcie dachu dwuspadowego.
Czy dach dwuspadowy można uznać w tym przypadku za dach wielospadowy?
Czy, aby mieć pewność, co do interpretacji powyższego na gruncie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy odwołać się do intencji organu gminy, który uchwalił przedmiotowy plan?
Czy, aby utwierdzić się w przeświadczeniu, że można uznać dach dwuspadowy za wielospadowy należy wystąpić do właściwej gminy z prośbą o wyjaśnienie powyższego?