Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (PKPiR, VAT) nie dopełniła obowiązku aktualizacyjnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W dniu 21 grudnia 2011 r. przedsiębiorca został wykreślony z ewidencji, o czym urząd gminy poinformował właściwy urząd skarbowy. Przedsiębiorca dowiedział się o tym z pisma otrzymanego z urzędu, którego treścią była prośba o złożenie VAT-Z w związku z zakończeniem działalności (firma była zarejestrowana jako czynny podatnik VAT).
Przedsiębiorca niezwłocznie pojawił się w urzędzie gminy, gdzie kazano mu ponownie złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, co zrobił zgłaszając datę rozpoczęcia działalności 6 marca 2012 r. Natomiast VAT-Z nie został złożony, tzn, Przedsiębiorca nie wyrejestrował się z VAT w urzędzie skarbowym.
W okresie pomiędzy 21 grudnia 2011 r., a 6 marca 2012 r. przedsiębiorca cały czas prowadził działalność, wystawiał faktury VAT oraz ponosił koszty działalności dokumentowane również fakturami VAT.
Czy prowadzenie działalności gospodarczej pomimo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę może być podstawą wymierzenia jakiejś kary?
Czy czynności wykonywane w okresie, gdy przedsiębiorca był wykreślony z ewidencji są działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy osiągane w tym okresie przychody są przychodami z działalności gospodarczej?
Czy ponoszone w tym okresie koszty są kosztami uzyskania przychodów?
Jeżeli okres ten nie jest, w rozumieniu ustawy, okresem prowadzenia działalności gospodarczej, czy oznacza to konieczność zamknięcia PKPiR oraz sporządzenia remanentu likwidacyjnego na dzień wyrejestrowania go przez urząd gminy z ewidencji działalności gospodarczej?