Pytanie
Czy były pracownik ma prawo do korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
Pracownikowi przyznano rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy na okres od dnia 15 czerwca 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. (orzeczenie z dnia 10 sierpnia 2009 r.). Dnia 10 sierpnia 2009 r. na wniosek pracownika została rozwiązana umowa o pracę za porozumieniem stron. Wypłacono odprawę rentową. Po rozwiązaniu umowy o pracę do końca 2011 r. pracownik otrzymywał świadczenia z ZFŚS. Po tym okresie, w celu ustalenia prawa do świadczeń z ZFŚS, Pracodawca zwrócił się z prośbą o dostarczenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do pobierania renty z tyt. niezdolności do pracy. Jak się okazało pracownikowi wstrzymano od dnia 1 lipca 2010 r. wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy. Od dnia 1 lipca 2010 r. pracownik zarejestrowany był w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Od dnia 1 grudnia 2012 r. były pracownik podjął pracę u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę w ramach prac interwencyjnych w innym zakładzie pracy. Umowę o pracę zawarto na czas określony tj.: od dnia 1 grudnia 2012 do dnia 30 listopada 2013 r. Od dnia 31 lipca 2013 r. (tj. od dnia zaprzestania pobierania zasiłku chorobowego) ZUS przyznał rentę ww. pracownikowi. Proszę o opinię czy ww. pracownik ma prawo do korzystania ze świadczeń z ZFŚS z naszej placówki mimo ponownego zatrudnienia u innego pracodawcy.