Budynki murowane to stołówka, budynek świetlicy i 5 pokoi hotelowych do wynajmu w sezonie letnim.

Odpowiedź:
Budynki drewniane rekreacyjne, jako budownictwo letniskowe, nie wymagają prowadzenia książki obiektu. Ponadto są to obiekty zwolnione z kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud. Z kolei wspomniane w pytaniu budynki murowane nie są zwolnione z obowiązku kontroli, jak i prowadzenia książki obiektu.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 2 lit. b pr. bud. obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 64 ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców budownictwa letniskowego. Z kolei w przypadku kontroli, obowiązek jej przeprowadzania nie obejmuje właścicieli i zarządców budownictwa letniskowego w myśl art. 62 ust. 2 pkt 2 lit. a pr. bud., ale w części, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a pr. bud., tj. kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Z kolei w przypadku podanych budynków murowanych, tj. stołówki, świetlicy oraz pokoi hotelowych, zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), należy uznać je za obiekty użyteczności publicznej. Ponadto w myśl art. 62 ust. 2 pr. bud., nie są zwolnione z obowiązku kontroli i podlegają jej na zasadach określonych w art. 62 ust. 1 pr. bud. Ponadto nie są zwolnione z obowiązku prowadzenia książki obiektu na zasadach określonych w art. 64 ust. 2 pr. bud.

Paweł Fiktus, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 29.06.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów