Odpowiedź:
Można uznać za „przydomową” oczyszczalnię ścieków sytuowaną przy budynku rekreacji indywidualnej.

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) – dalej pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50³ m na dobę.

Realizacja tego typu inwestycji wymaga dokonania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej – zob. art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud. Przepis art. 29 ust. 1 pkt 3 pr. bud. dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobę. Zatem warunkiem uznania za indywidualną przydomową oczyszczalnię ścieków jest nie tylko określona w tym przepisie maksymalna wydajność – do 7,50 m³ na dobę, ale i jej charakter określony jako ,,przydomowy”, to jest znajdujący się pobliżu indywidualnego domu (miejsca) przeznaczonego do zamieszkania osób. Wyjątkowość instytucji art. 29 pr. bud. przemawia za ścisłym (wąskim) interpretowaniem tego przepisu, co pozostaje w zgodności z wykładnią celowościową, wyrażającą wolę ustawodawcy. Pogląd taki został zaakceptowany między innymi w wyroku NSA z 2.07.2010 r., II OSK 1033/09, CBOSA. Można zatem przyjąć, że budynek rekreacji indywidualnej nie wyklucza funkcji mieszkaniowej i może być zakwalifikowany jako miejsce przeznaczone do zamieszkania osób. Indywidualna przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna bowiem być przewidziana do obsługi domu (miejsca) nadającego się do zamieszkiwania przez ludzi i usytuowana w pobliżu obsługiwanego domu (miejsca) przeznaczonego do tego zamieszkiwania.

Maria Kopytowska, autorka współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 9.08.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów