Odpowiedź:
Należy wskazać, że w pytaniu znajdują się dwa różne obiekty. Tytułem wyjaśnienia i celem uporządkowania odpowiedzi:
1. Obiekt pierwszy wskazany w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud. – parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;

oraz

2. Obiekt drugi wskazany w art. 29 ust. 1 pkt 2 pr. bud. – wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty lub przydomowe ganki i oranżerie (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Przedmiotowe zagadnienie reguluje art. 30 pr. bud. – zgłoszenia właściwemu organowi wymaga m.in. budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b–d, pkt 1a–2b pr. bud. – zatem zawiera w sobie wyżej wymieniony obiekt nr 2, a co za tym idzie - wymaga zgłoszenia. Jednocześnie brak jest wymogu dokonania zgłoszenia dla obiektu nr 1, który nie został w tym artykule wymieniony.
W ostatniej noweli prawa budowlanego ustawodawca wykluczył z art. 30 obiekt wskazany w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a pr. bud.

Adrian Chruszcz, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 8.03.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów