Odpowiedź:
Budowa linii oświetlenia ulicznego nie stanowi budowy instalacji wewnętrznych o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. Użyte w art. 29 ust. 1 pkt 27 pr. bud. pojęcie "wewnątrz budynku", odnoszące się do lokalizacji instalacji, nie powinno być interpretowane w sposób zaprzeczający treści przepisu. W sytuacji gdy przy budowie linii oświetlenia ulicznego, brak jest budynku jako koniecznego punktu odniesienia dla wykonywanej instalacji, zastosowanie przepisu art. 29 ust. 1 pkt 27 pr. bud., w zaprezentowanym w pytaniu stanie faktycznym jest niemożliwe.

W opinii odpowiadającego linia oświetlenia ulicznego stanowi sieć oświetleniową, która nie może być uznana za część przesyłowej lub dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej. Sieć (linia) oświetleniowa nie służy transportowi energii elektrycznej w celu dostarczenia jej do odbiorców, lecz jest odbiorcą dokonującym zakupu energii na własny użytek. Sieć oświetlenia ulicznego będąca budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 pr. bud. stanowi obiekt budowlany wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Sieć oświetlenia ulicznego jest elementem drogowej infrastruktury technicznej, której funkcjonowanie związane jest z potrzebami technicznymi drogi. W przekonaniu odpowiadającego wykonanie oświetlenia ulicznego stanowić będzie przebudowę drogi w świetle art. 3 pkt 7a pr. bud., dla której zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 pr. bud. w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 pr. bud., wymagane jest zgłoszenie. Zgodnie z definicją z art. 3 pkt 7a pr. bud., przebudową będzie wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Budowa linii oświetlenia ulicznego skutkująca zmianą parametrów użytkowych drogi będzie jej przebudową niewymagającą uzyskania pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że ww. roboty nie będą wiązały się z zmianą granic pasa drogowego. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami