Czy budowa ogólnodostępnej kładki dla pieszych nad istniejącymi rurociągami wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, czy tylko zgłoszenia?
Roboty budowlane polegające na budowie ogólnodostępnej kładki dla pieszych mogą być rozpoczęte po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zgodnie z brzmieniem art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud. roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 pr. bud.
Realizacja robót budowlanych w oparciu o uproszczoną procedurę zgłoszenia organowi zamiaru realizacji określonych robót budowlanych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacjach, gdy przepis szczególny tak stanowi. Niedopuszczalne jest zatem, domniemywanie uprawnienia do realizacji robót w trybie uproszczonym, tj. po dokonaniu zgłoszenia.
Kładka dla pieszych w nomenklaturze pr. bud. stanowi budowlę (art. 3 pkt 3 pr. bud.). Na uwagę zasługuje również fakt, że kładka dla pieszych nie została ujęta w katalogu obiektów budowlanych podlegających zwolnieniu od obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Tym samym, mając na względzie zakaz dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów szczególnych (stanowiących wyjątki od zasady), stwierdzić należy, że budowę kładki dla pieszych można rozpocząć po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uwagi

Decyzja jest ostateczna jeśli nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji (tak: art. 16 § 1 k.p.a.). Decyzja wydana przez organ drugiej instancji staje się ostateczna z chwilą jej wydania, natomiast decyzja wydana w pierwszej instancji uzyskuje cechę ostateczności w sytuacji, gdy strona nie wniosła odwołania w ustawowym terminie. Uchybienie terminu do wniesienia odwołania powoduje bezskuteczność odwołania i w konsekwencji ostateczność decyzji.

Anna Bufnal