Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska
Czy galwanizernia wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?


Odpowiedź:

Budowa galwanizerni zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym wymaga uzyskania decyzji środowiskowej.

Artykuł 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) – dalej u.o.o.ś. zawiera definicję przedsięwzięcia. Inwestycja opisana w pytaniu z pewnością jest przedsięwzięciem.

Aktem prawnym, zawierającym listę przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 71) – dalej r.p.z.o.ś.

Dlatego jeżeli wskazane w pytaniu przedsięwzięcie jest wymienione w r.p.z.o.ś., to należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga decyzji środowiskowej.

W § 2 ust. 1 pkt 15  r.p.z.o.ś. wśród przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienia się instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30 m3.

Natomiast w § 3 ust. 1 pkt 13  r.p.z.o.ś. jako instalacje mogące potencjalni znacząco oddziaływać na środowisko wskazuje się instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 15  r.p.z.o.ś.

Dlatego galwanizernia kwalifikowana zawsze jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. W zależności od wielkości może być natomiast kwalifikowano do „zawsze” lub „potencjalnie” mogących znacząco oddziaływać na środowisko, czyli wymagać obligatoryjnie sporządzenia raportu lub fakultatywnie.

Marek Gall, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 23.03.2016 r.