Czy brak wyprowadzenia przewodów spustowych grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej, jako przewodów wentylujących ponad dach jest prawidłowym rozwiązaniem?

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

W budynku wielorodzinnym wykonano remont dachu - wymianę pokrycia wraz z fragmentem więźby dachowej. W trakcie remontu nie zostały wyprowadzone ponad dach przewody odpowietrzające piony kanalizacyjne, które przed remontem były wyprowadzone ponad dach. Obecnie powyższe piony są zakończone automatami napowietrzającymi na poziomie strychu. Lokatorzy budynku narzekają na nieprzyjemny zapach w łazienkach.Czy jest to prawidłowe rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zasadą jest, że przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylujące ponad dach. Odstąpienie od tej reguły możliwe jest jedynie w sytuacji spełniania warunków zawartych w § 125 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t.

Uzasadnienie:

Uregulowania dotyczące kanalizacji ściekowej i deszczowej zostały uregulowane w rozdziale 2 działu IV r.w.t.

Przepis § 125 ust. 1 r.w.t. wprowadza zasadę, zgodnie z którą przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylujące ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów tych przewodów. Wyjątek od tej zasady został wprowadzony w ust. 2, który stanowi, że nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony kanalizacyjne, pod następującymi warunkami: zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń (pkt 1), wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących: ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie odpływowym (pkt 2 lit. a), co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku (pkt 2 lit. b).

Należy podkreślić, że wskazane w r.w.t. warunki nie zostały oddzielone spójnikiem „lub”, a zatem wszystkie wskazane powyżej przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.

Dodatkowo § 125 ust. 3 r.w.t. zabrania wprowadzania przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do przewodów dymowych i spalinowych oraz do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń.

Na marginesie należy nadmienić, że remont został zdefiniowany jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Z treści pytania wynika, że przeprowadzone prace nie polegały na odtworzeniu stanu pierwotnego, a na wprowadzeniu nowych rozwiązań.

Martyna Sługocka, autorka współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 11 września 2014 r.

Data publikacji: 12 września 2014 r.