Przedsiębiorstwo posiada decyzję na wprowadzenie ścieków przemysłowych do systemu kanalizacyjnego dla 3 wskaźników zanieczyszczeń jakimi są: fosfor ogólny, cynk, fluorki. Dla tych wskaźników przedsiębiorstwo jest zobligowane wykonywać 2 razy w roku analizę.
Czy analiza powinna być wykonywana tylko dla wymienionych wskaźników, czy również dla tych, które są objęte listą Ministra w rozporządzeniu?

W analizowanej sprawie zakład powinien monitorować jedynie poziom tych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które zostały określone w udzielnym mu pozwoleniu wodnoprawnym, a nie wszystkie wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988) - dalej r.s.sz.sz.ś.
Wszelkie wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, nawet za pośrednictwem "cudzej" infrastruktury komunalnej, musi podlegać nadzorowi administracyjnemu. Dzięki kontroli ilości ww. substancji odprowadzanych poprzez wszystkie grupy użytkowników, których działalność powoduje ich powstanie, zapewniony zostanie pełny monitoring obiegu substancji szczególnie szkodliwych w środowisku wodnym.
Należy jednakże wyraźnie zaznaczyć, że pozwolenie wodnoprawne wydane w trybie art. 122 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) - dalej pr. wod., jest decyzją administracyjną zezwalającą na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających ściśle określone rodzaje substancji. Stosownie do art. 128 ust. 1 pkt 4 pr. wod. w decyzji tej powinny zostać ustalone m.in. ilość ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz normatywy jakościowe określone dopuszczalnymi wartościami wskaźników substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Powinny to być wyłącznie te substancje, które zostały wyspecyfikowane w r.s.sz.sz.ś.. Nie oznacza to, że powinny to być wszystkie wspomniane substancje, a jedynie te, które będą charakterystyczne dla stosowanego profilu produkcji oraz będą odzwierciedlały rzeczywistą jakość odprowadzanych ścieków. Tego typu kwestie na ogół są wyjaśniane już na etapie operatu wodnoprawnego, m.in. na podstawie przedkładanych przez wnioskodawcę analiz ścieków przemysłowych, opisu stosowanych technologii, surowców.

Ewa Piętowska