Pytanie
W regulaminie wynagradzania jest zapis:
"1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa po 15 latach pracy w wysokości 150%, po 20 latach w wysokości 200% podstawy wymiaru. Za każdy następny 5-letni okres pracy nagroda ulega zwiększeniu o kolejne 100% podstawy wymiaru.
2. Do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej wlicza się tylko okresy zatrudnienia w spółce X w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody."
Czy sumuje się okresy zatrudnienia pracownika, który w tej samej firmie był zatrudniony dwukrotnie: od 1 lutego 1995 r. do 31 stycznia 2007 r., a następnie od 1 lutego 2008 r. i nadal?
Czy przysługuje mu nagroda?