Odpowiedź:czas zatrudnienia na umowę na okres próbny wlicza się do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. Pracownika obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, ponieważ jego staż pracy u danego pracodawcy wynosi co najmniej 6 miesięcy (tu 7). Umowa o pracę rozwiąże się 30 czerwca.

Zgodnie z art. 36 § 1 k.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy (uchwała SN z 15 stycznia 2003 r., III PZP 20/02, OSNP 2004, Nr 1, poz. 4).
W judykaturze przyjęto, że o długości okresów wypowiedzenia umowy o pracę decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (wyr. SN z 11 maja 1999 r., I PKN 34/99, OSNAPiUS 2000, Nr 14, poz. 544).
Okresy wypowiedzenia liczone w miesiącach kończą się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.