Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wymienione w art. 13 ust. 1 u.s.d.g., mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) na takich samych zasadach jak obywatele polscy, ale po spełnieniu określonych warunków. Chodzi tu o cudzoziemców, którzy (art. 13 ust. 2 u.s.d.g.):
1)    posiadają w RP:
a) zezwolenie na pobyt stały,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z kształceniem się na studiach lub w celu połączenia z rodziną (art. 144 lub art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - Dz. U. poz. 1650), poza określonymi wyjątkami),
d) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przybywającemu na terytorium RP lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną członkowi rodziny osób, o których mowa w lit. a, b, e oraz f,
e) status uchodźcy,
f) ochronę uzupełniającą,
g) zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
h) zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium RP,
i) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,
2)    korzystają w RP z ochrony czasowej;
3)    posiadają ważną Kartę Polaka;
4)    są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w art. 13 ust. 1 u.s.d.g. (UE, EOG), lub przebywającymi z nimi.
Ponadto, w art. 13 ust. 2a u.s.d.g. zawarto zapisy dotyczące obywateli innych państw niż wymienione we wspomnianym wyżej art. 13 ust. 1 u.s.d.g., którzy przebywają na terytorium RP na podstawie:
•    art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach (chodzi o okresy uznawania pobytu cudzoziemca na terytorium RP za legalne od dnia złożenia wniosku) lub
•    umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE osoby te były uprawnione do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.
Od 1 maja 2014 r. zmieniono przepisy dotyczące członków rodziny osób zagranicznych. Określając definicję członka rodziny odwołano się do przepisu art. 159 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którym za członka rodziny uważa się:
•    osobę pozostającą z cudzoziemcem w związku małżeńskim uznawanym przez prawo RP,
•    małoletnie dziecko z takiego związku, w tym przysposobione,
•    małoletnie dziecko cudzoziemca (w tym przysposobione) pozostające na jego utrzymaniu, nad którym sprawuje on faktyczną władzę rodzicielską (dotyczy to także dziecka małżonka cudzoziemca).
A zatem, członek rodziny osób zagranicznych innych niż wymienione w art. 13 ust. 1-2a u.s.d.g. posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak te osoby zagraniczne (art. 13 ust. 4 u.s.d.g.).
Natomiast członek rodziny posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z przybywaniem na terytorium RP lub przebywaniem na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności (art. 13 ust. 5 u.s.d.g.).
Uwaga!
Należy podkreślić, że osoby zagraniczne inne niż wymienione wyżej, mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki:
● komandytowej,
● komandytowo-akcyjnej,
● z ograniczoną odpowiedzialnością i
● akcyjnej.

Dotyczy to również przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy