Pytanie
Art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod. stanowi, iż organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są m.in. organy jednostek samorządu terytorialnego.
Proszę o udzielenie informacji, co zalicza się do zadań samorządu terytorialnego biorąc pod uwagę zapisy pr.wod.? Czy usuwanie śmieci oraz gałęzi z koryta rzeki należy do zadań gminy?
Rzeka jest własnością Skarbu Państwa, a użytkownikiem jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.