Pytanie
Jak powinien zachować się zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca uległ wypadkowi i nie może wykonywać umowy o nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi?
Umowa została zawarta w trybie p.z.p., a zamawiający w ogłoszeniu przewidział między innymi następujące zmiany umowy: "Zmiany osobowe a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym".
Czy ocena zamawiającego, zgodnie z którą nie zachodzi przypadek niemożliwości świadczenia po stronie wykonawcy, o którym mowa w art. 495 k.c. a zatem wykonawca powinien wskazać osobę, która będzie w jego imieniu wykonywać umowę lub podwykonawcę - jest słuszna?