Odpowiedź eksperta Serwisu Budowlanego:

Stosownie do treści przepisu art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr.bud.: obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno–budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej.

Odpowiednie usytuowanie obiektu na działce budowlanej powinno być zgodne z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami regulującymi zachowanie odpowiednich odległości dla obiektu i urządzeń z nim związanych.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3 pkt 1 pr.bud., każdy projekt budowlany powinien zawierać: projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.

Przedstawienie usytuowania obiektu na działce stanowi więc obligatoryjną część projektu zagospodarowania działki lub terenu. Usytuowanie obiektu w projekcie zagospodarowania działki powinno nastąpić poprzez określenie granic działki lub terenu, wymiary, rzędne i wzajemne odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.
Naruszenie obowiązku odpowiedniego usytuowania obiektu budowlanego na działce budowlanej podczas projektowania lub wykonywania robót budowlanych stanowi, zgodnie z przepisem art. 93 pkt 1 pr.bud., wykroczenie.
Pojęcie „usytowania budynku na działce budowlanej” wyjaśniane w orzecznictwie sądów administracyjnych:
Wyrok NSA z 28 kwietnia 2017 r. II OSK 2184/15:
„Pod pojęciem usytuowanie budynku na działce budowlanej, z poszanowaniem interesu prawnego właścicieli działek sąsiednich, rozumieć należy także wyważenie interesów inwestora i właścicieli działek sąsiednich. W tym stanie rzeczy budowa przy granicy nieruchomości lub też w zbliżeniu do granicy, może być uznana za legalną wyłącznie wyjątkowo, gdy istnieją po temu szczególnie uzasadnione przyczyny. Pozytywnie można rozstrzygnąć sprawę tej strony, która wykaże, iż budowa przy granicy z nieruchomością sąsiednią, lub w zbliżeniu do tej granicy, nie narusza zasad współżycia społecznego jak też nie zakłóca korzystania z sąsiedniej nieruchomości ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno–gospodarczego przeznaczenia nieruchomości, a także w zależności od konkretnej sprawy, wynika z zasady równości wobec prawa określonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP (tak WSA w Rzeszowie z 13 listopada 2008 r., II SA/Rz 236/08)”.