Według Konfederacji Lewiatan projekt robót geologicznych nie powinien być wymagany do realizacji wszystkich badań, m.in. dotyczących stanu środowiska, prowadzonych przy inwestycji w morskie farmy wiatrowe.  - Uzyskanie każdorazowo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych dla prac wykonywanych metodami geofizycznymi, ze względu na ich liczbę, różnorodność i różne cele wykorzystania, będzie utrudniało i wydłużało przygotowanie i realizację inwestycji. Duża liczba procedur obciąży także nadmiernie administrację geologiczną i morską – ostrzega Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan. 

 Zdaniem Lewiatan projekt robót geologicznych powinien być konieczny na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, a zakres koniecznych badań zależeć od przepisów prawa budowlanego, które stanowi, że projekt budowlany powinien zawierać w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Decyzje w tym zakresie może podejmować projektant. Konfederacja postuluje tez wprowadzenie przepisu, który spowoduje, że wyniki badań wynikających z prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych, wykonanych bez sporządzania projektu robót geologicznych, są niezwłocznie przedkładane  właściwemu organowi administracji geologicznej.