W rozporządzeniu określony został zakres informacji dotyczący form ochrony przyrody gromadzonych w centralnym rejestrze form ochrony przyrody, oraz organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia rejestru, a także sposób aktualizacji rejestru i udostępniania danych w nim zawartych. Rejestr jest prowadzony w celu zapewnienia kompletnej i jednolitej informacji o formach ochrony przyrody w Polsce, a nowe regulacje mają się przyczynić do ujednolicenia standardów przekazywania informacji o utworzonych lub ustanowionych formach ochrony przyrody.

Rozporządzenie zastępuje regulacje zawarte poprzednio w art. 113 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody zmienionym ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Nieobowiązujący już art. 113 ust. 2 określał w sposób ogólny zakres informacji, jaki powinien być zawarty w centralnym rejestrze form ochrony przyrody. W rozporządzeniu rozszerzono zakres informacji o formach ochrony przyrody o informację przestrzenną o granicach form ochrony przyrody, a także o informację wskazującą współrzędne geograficzne pomnika przyrody oraz określono układ współrzędnych, w jakim mają zostać wyznaczone.

Określono też szczegółowo zakres informacji gromadzonych w centralnym rejestrze, podzielono go na informacje wspólne dla wszystkich form ochrony przyrody oraz informacje, które są charakterystyczne, specyficzne dla danej formy ochrony przyrody. Uregulowano także, na jakiej podstawie dane będą dodawane do rejestru, weryfikowane lub z niego wykreślane. Ponadto określono sposób udostępniania informacji z rejestru.

W załączniku do rozporządzenia określono model pojęciowy danych przestrzennych dla form ochrony przyrody określający strukturę oraz dokładność bazy geometrycznej obiektów.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody (Dz. U. z 2012 r., poz. 1080)