Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Czy możliwe jest usytuowanie budynku mieszkalnego na czynnej istniejącej studni?

Odpowiedź


Kwestię lokalizacji studni na działce budowlanej reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. zgodnie z treścią § 31 ust. 1 r.w.t.

Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:
1) do granicy działki - 5 m,
2) do osi rowu przydrożnego - 7,5 m,
3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m,
4) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m,
5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.


Powyższe regulacje nie przewidują zatem w ogóle możliwości usytuowania budynku na czynnej studni. Dodatkowo technicznie byłoby to niezmiernie trudne w związku z treścią § 32 ust. 2, 3 i 4 r.w.t., zgodnie z którymi:
1. Część nadziemna studni kopanej, niewyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość co najmniej 0,9 m od poziomu terenu oraz być zabezpieczona trwałym i nieprzepuszczalnym przykryciem, ochraniającym wnętrze studni i urządzenia do czerpania wody; zaś
2. Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość co najmniej 0,2 m od poziomu terenu. Przykrycie jej powinno być dopasowane do obudowy i wykonane z materiału nieprzepuszczalnego oraz mieć nośność odpowiednią do przewidywanego obciążenia; dodatkowo
3. teren otaczający studnię kopaną, w pasie o szerokości co najmniej 1 m, licząc od zewnętrznej obudowy studni, powinien być pokryty nawierzchnią utwardzoną, ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym (dotycz również studni wierconej w zakresie zabezpieczenia terenu).

Tym samym – zważywszy na powyższe przepisy – uznać należy, że usytuowanie budynku na istniejącej, czynnej studni będzie z punktu widzenia warunków technicznych niedopuszczalne.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .