Czy budowę oświetlenia drogi można zaliczyć jako rozbudowę drogi - infrastruktury drogowej i można wykonać na zgłoszenie?
Czy budowa oświetlenia wymaga ustalenia warunków zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu) i wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę?


1.
Rozbudowa drogi wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę.
2.
Wykonanie infrastruktury drogowej w postaci oświetlenia drogi należy zakwalifikować jako przebudowę drogi, która nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, lecz jedynie zgłoszenia właściwemu organowi. Konieczne jest natomiast uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych. W przypadku rozbudowy drogi przepis powyższy nie znajduje zastosowania i konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie oceny określonych w pytaniu robót budowlanych wymaga omówienia charakteru robót budowlanych polegających na przebudowie drogi. Przebudowa została zdefiniowana w art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane, jednakże zawarta tam definicja przebudowy drogi jest szersza od definicji przebudowy innych obiektów budowlanych. Ogólnie przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Tymczasem w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. A zatem roboty budowlane powodujące zmianę powierzchni zabudowy drogi są przebudową drogi, o ile nie będzie to wymagało zmiany granic pasa drogowego [por. Z. Kostka, Prawo budowlane. Komentarz, ODDK, Gdańsk 2007, s. 17]. Zakresem przedmiotowym art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy Prawo budowlane objęta jest droga jako budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Droga niewątpliwie jest obiektem budowlanym będącym budowlą, zaś budowla, to zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane, obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Z definicji tej wynika, że budowla nie powinna być rozumiana jako fizycznie wyodrębniony obiekt, lecz jako pewna całość funkcjonalna. Widoczna tu jest analogia do rozumienia pojęcia budynku, który także jest rozumiany jako pewna całość wraz z przejazdami, ogrodzeniami, placami pod śmietniki i instalacjami, czyli urządzeniami technicznymi związanymi z budynkiem, w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Linie kablowe wraz ze słupami oświetleniowymi należy z jednej strony zakwalifikować do kategorii budowli, a z drugiej do kategorii urządzeń budowlanych. Urządzenia takie są bowiem również obiektami budowlanymi, przy czym z reguły są to budowle lub obiekty małej architektury [por. Z. Kostka, Prawo..., s. 16]. Linie kablowe wraz ze słupami oświetleniowymi są urządzeniami umożliwiającymi użytkowanie drogi zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a zatem są urządzeniami budowlanymi funkcjonalnie związanymi z drogą. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że zamierzenie budowlane obejmujące budowę oświetlenia drogi mieści w się w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem jest droga. Jeżeli roboty takie nie wymagają zmiany granic pasa drogowego, to należy je zakwalifikować jako przebudowa drogi, która zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, lecz jedynie zgłoszenia właściwemu organowi.
Zgodnie z treścią art. 59 ust. 1 ustawy o z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Stosownie do treści art. 59 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku. Z zestawienia przytoczonych przepisów wynika, że również dokonywana jedynie na podstawie zgłoszenia, przebudowa obiektu budowlanego, jeżeli powoduje zmianę zagospodarowania terenu, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Wykonanie oświetlenia drogi wiąże się ze zmianą zagospodarowania terenu, a zatem przed dokonaniem zgłoszenia niezbędne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.