Problem dotyczy kolizji przepisów podatkowych i standardów rozliczeń umów budowlanych, głównie przy zawieraniu większych kontraktów, zwłaszcza drogowych, zamawianych przez samorządy i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

W niektórych większych inwestycjach, stosuje się Warunki Kontraktowe FIDIC (Międzynarodowej Federacji Inżynierów-Konsultantów). Zgodnie z nimi wykonawca po zakończeniu części prac wystawia tzw. przejściowe świadectwo płatności, jednak nie wcześniej niż 35. dnia od końca miesiąca sprawozdawczego. Warunki przewidują, że wcześniej nie można wystawiać faktury za częściowe wykonanie usługi.

Natomiast według ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, ale nie później niż 30 dni od wykonania usługi budowlanej.

Może się zatem okazać, że mimo niewystawienia faktury i w związku z tym nieotrzymania zapłaty, wykonawca robót musi zapłacić podatek.

W stanie prawnym przed 1 stycznia 2014 r. przepisy o VAT przewidywały, że podstawowe znaczenie dla obowiązku podatkowego ma data sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzająca wykonanie usługi. Jednak zapis dotyczacy protokołu został usunięty z przepisów.

W obecnym stanie prawnym nie jest do końca jasne, który dzień należy przyjąć za dzień wykonania usługi. Nie wiadomo, czy przejściowe świadectwo płatności jest dla fiskusa dokumentem stwierdzającym wykonanie usługi.

Również interpretacje organów podatkowych nie do końca rozstrzygają tę sprawę.

W czerwcu organizacja ‘Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej’ poprosiła Ministra Finansów o wydanie interpretacji ogólnej. Niestety, do tej pory Minister nie zajął stanowiska w tej sprawie.

(RP.pl)